De Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of bedrijven zich aan de regels uit de Arbowet houden en een veilige werkomgeving garanderen. De inspectie is er niet op uit om zoveel mogelijk boetes uit te delen, maar om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Daarom krijgen bedrijven die de regels overtreden eerst de kans om hun leven te beteren.

De Inspectie SZW – de voormalige Arbeidsinspectie – gaat niet alleen over arbeidsomstandigheden, maar ook over illegale tewerkstelling, uitbuiting, onderbetaling en uitkeringsfraude. De SZW-inspecteurs zien er verder op toe dat bedrijven de regels uit het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en de Arbeidstijdenwet naleven. De controles vinden plaats volgens een vooropgezet plan. Vooral bedrijven waar werknemers ernstige risico’s lopen en bedrijven die notoir de regels overtreden, houdt de Inspectie in het vizier. Brzo-bedrijven worden voortdurend geïnspecteerd. Dit komt omdat een ongeval bij een Brzo-bedrijf grote (maatschappelijke) gevolgen kan hebben.

Controle volgens plan

Controles zijn meestal niet onverwachts: de inspecteur kondigt zijn bezoek doorgaans van te voren aan, zodat bedrijven de kans krijgen om hun veiligheidsbeleid op orde te brengen vóórdat de controle plaatsvindt. Blijkt bij een inspectie dat een bedrijf de arboregels overtreedt, dan geeft de inspecteur eerst een waarschuwing of een zogeheten eis tot naleving van de wet. Alleen als er sprake is van ernstige gevaren legt de inspecteur meteen een boete op. Hij kan daarbij de werkgever bevelen het werk stil te leggen.

Hercontroles

Na een afgesproken periode komt de inspecteur kijken of de werkgever zijn leven gebeterd heeft.
Deze hercontroles blijven doorgaan totdat de gebreken helemaal verholpen zijn. Wel legt de inspecteur bij elke hercontrole zwaardere sancties op als het probleem blijft voortbestaan. Bedrijven die een keer de regels hebben overtreden, houdt de Inspectie in de jaren erna extra in de gaten.

Ongevallen melden

Bedrijven zijn verplicht ernstige arbeidsongevallen – die een ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood van de werknemer tot gevolg hebben – te melden bij de Inspectie SZW. De Inspectie doet dan onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Blijkt uit het onderzoek dat een organisatie de arbowet- en regelgeving heeft overtreden, dan volgt een boete.

Zelfinspectie.nl

De Inspectie SZW streeft ernaar dat bedrijven de veiligheid op de werkvloer actief in de gaten houden. Dit is mogelijk via Zelfinspectie.nl. Werkgevers kunnen hiermee via een aantal vragen hun onderneming zelf inspecteren. De zelfinspectie bestaat uit de onderdelen gevaarlijke stoffen, transport en logistiek, agressie en geweld, voorkom ongevallen en de virtuele garage. Na beantwoording van de vragen krijgt de werkgever advies om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.