Heeft u een LMRA uitgevoerd?

Uw veiligheid op het werk

Conform de bepigheid op het werkalingen in de Nederlandse wet op de arbeidsvoorwaarden, is de werkgever de eerste verantwoordelijke in het arbeidsproces. Dit komt omdat deze de voorwaarden schept waaronder de werknemer zijn taken uitvoert. De Nederlandse wet en aanvullende regelgeving, bijvoorbeeld SCC (VCA), legt de werkgever veel formele verplichtingen op die de voorwaarden en veiligheid van het werk moeten verbeteren. Ze bestaan uit verschillende analyses van arbeidsomstandigheden en opleidingen waarvan werkgevers in Nederland verplicht moeten voldoen.
In het onderstaande artikel zullen we bekijken welke verplichtingen volgens de wet aan de werkgever worden opgelegd en hoe een werknemer kan bijdragen aan het verbeteren van zijn/haar veiligheid.

Training voordat je aan de slag gaat

Ongeacht de aard van het werk, dient een werknemer een algemene opleiding (algemene instructi), werkplekinstructie (eenmalig in een nieuwe functie) ondergaan, voordat hij zijn functie gaat vervullen. Daarnaast dient hij bekend raken met de beoordeling van het beroepsrisico, het risico en de kenmerkende gevaren die voor het betreffende beroep zijn vastgesteld. In de bovengenoemde analyse is ook informatie opgenomen aangaande de beschermingsmaatregelen die een aanvaardbaar risiconiveau garanderen.
Daarnaast is hierin, niet te vergeten, opgenomen de periodieke training, waarvan de frequentie afhankelijk is van de mate van risico in de functie.

Bijzonder gevaarlijk werk

Speciale aandacht is vereist bij bijzonder gevaarlijk werk. Onder gevaarlijk werk wordt onder andere verstaan: werken op hoogte, werken in besloten ruimtes, “hot work” of werken met open vuur. De gegeven voorbeelden is slechts een fractie van wat mogelijk onder gevaarlijk werk wordt gezien. Daarom is het van het grootste belang om het werkplan, de werkinstructies en de opleiding van de werknemers goed in te plannen.
In het bijzonder voor gevaarlijk werk dient een taakrisico-analyse (TRA) te worden voorbereid. Het gaat hierbij om het identificeren van mogelijke gevaren en het bepalen van de noodzakelijke beschermingsmaatregelen. Een TRA wordt uitgevoerd voordat met gevaarlijke werkzaamheden wordt aangevangen. Het is van belang omdat deze is gericht op één specifieke uit te voeren taak. Aannemers presenteren en bespreken de resultaten van de analyse voor de veilige uitvoering van de taak. Deze analyse wordt gedaan door specialisten op het gebied van arbeidsveiligheid en daarna doorgenomen met de werknemers.

Toolbox meetings

Dit zijn korte briefings van ongeveer 10-15 minuten (werkbijeenkomsten) georganiseerd afhankelijk van de behoefte (dagelijks, wekelijks of maandelijks). In de regel zijn dit korte besprekingen over de gezondheids- en veiligheidskwesties, zodat aandacht besteed kan worden aan het huidige werk. Ook in het geval van wijzigingen in de organisatie, in de werkmethoden, de beschermingsmaatregelen, enz. zijn instructiebijeenkomsten en de TRA een vereiste volgens de VCA-norm (SCC).

Heeft u een LMRA uitgevoerd?

Een LMRA (Last Minute Risk Analysis) ofwel een analyse op het laatste moment van het risico is een opname door de werknemers in het systeem om de arbeidsomstandigheden te beoordelen. In de praktijk betekent dit een zelfstandige, praktische controle van de arbeidsomstandigheden voordat het werk wordt gestart. De LMRA-analyse wordt in detail besproken tijdens de VCA-training.

De belangrijkste punten:

– De LMRA is een korte analyse die je voor jezelf doet, waarbij je afvraagt: welke gevaren kom ik mogelijk tegen? Hoe kan ik deze vermijden? Wat heb ik nodig om veilig te werken? Heb ik de beschikking over de benodigde hulpmiddelen en beschermingsmiddelen?
Waar moet u als medewerker rekening mee houden:
– De uit te voeren taak;
– Mogelijke gevaren;
– Hulpmiddelen en beschermingsmiddelen.

Een LMRA voorbeeld: u dient voor het gebruik van een boorhamer te controleren of de voedingskabel is beschadigd.

Let op! Een LMRA dient te worden uitgevoerd voor alle soorten werkzaamheden (dus niet alleen voor werk met een verhoogd risico)

Het is belangrijk om u verantwoordelijk te gedragen en te zorgen voor de werkomgeving. Vergeet niet dat de medewerker medeverantwoordelijk is voor de veiligheid op de werkplek. Het is goed om de juiste werkwijzen te hanteren voor uzelf en uw eigen veiligheid.

De LMRA moet een standaardonderdeel worden van het proces vóór aanvang van de werkzaamheden.