PBM – Persoonlijke beschermingsmiddelen

Helmen, veiligheidsschoenen, reflecterende kleding en oorkappen: het zijn allemaal persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze middelen beschermen werknemers tegen gevaren op de werkvloer. Het gevaar zelf blijft gewoon bestaan. Daarom mogen werkgevers alleen persoonlijke beschermingsmiddelen uitreiken als ze eerst alles hebben gedaan om het gevaar op een andere manier aan te pakken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM ’s) zijn te vinden in artikel 3 van de Arbowet. Dit artikel verplicht de werkgever de zogeheten arbeidshygiënische strategie te volgen. Deze strategie schrijft voor in welke volgorde hij gevaren op de werkplek moet aanpakken, namelijk:

  • de bron van het gevaar wegnemen;
  • de bron van het gevaar afschermen;
  • blootstelling van werknemers tegengaan door organisatorische maatregelen;
  • werknemers beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorlichten over juist gebruik

Een werkgever mag pas aan de volgende stap in de strategie beginnen als hij er alles aan gedaan heeft om stap ervoor uit te voeren. PBM’s zijn dus pas aan de orde als organisatorische maatregelen werknemers niet genoeg beschermen tegen de gevaren op de werkvloer.
Het is niet de bedoeling dat werknemers hun persoonlijke beschermingsmiddelen zelf aanschaffen. Dit is een taak van de werkgever. Hier hoort bij dat hij zijn werknemers voorlicht over het juiste gebruik van de middelen en toeziet op het onderhoud ervan. Beschadigde beschermingsmiddelen werken vaak niet meer en moeten vervangen worden.

Vragen over PBM of VCA certificering? Contact VCA Talen.

Verplicht dragen

Op hun beurt zijn werknemers verplicht PBM’s te gebruiken als de werkgever ze ter beschikking stelt en zich te houden aan de gebruiksinstructies. De werkgever houdt toezicht op de juiste toepassing van de beschermingsmiddelen en mag werknemers sancties opleggen als ze hun PBM’s niet (op de goede manier) gebruiken. Dat is nodig, want het gaat nogal eens mis op de werkvloer omdat werknemers geen beschermingsmiddelen dragen. Dit heeft verschillende redenen. Omdat PBM’s vaak hard en stug zijn, zijn ze niet comfortabel. Werknemers krijgen er blaren van of het belemmert hen in hun bewegingen. Daarom dragen ze de middelen niet altijd.

Bedrijfscultuur

Een andere oorzaak is de cultuur in sommige bedrijven: een helm of gehoorbescherming dragen geldt als niet stoer. Een derde reden is laksheids. Werknemers zetten hun veiligheidsbril af in de pauze en vergeten hem daarna weer op te zetten. Daarom blijft het nodig te werken aan bewustwording bij werknemers en aan een goede veiligheidscultuur in de organisatie als geheel.