Wettelijke verplichting tot inventarisatie en risicobeoordeling- Checklist Gezondheidsrisico’s voor kleine bedrijven

Lista kontrolna zagrożeń dla zdrowia

Bij werkzaamheden in Nederland heeft de werkgever de plicht om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen bij alle facetten van het werk. De wettelijke basis voor de noodzaak van inventarisatie en risicobeoordeling is vastgelegd in artikel 5 van de Arbowet (directe link naar wetten.overheid.nl). Bij de beoordeling van het risico wordt aandacht besteed aan de toegang van de werknemers tot de specialist of de persoon als bedoeld in art. 13 en 14, of arbodiensten. Werkgevers moeten ook zorgen voor de interne preventiedienst die onder meer verantwoordelijk is voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (BHV). Werknemers moeten ook introductiecursussen volgen, VCA (voor gevaarlijke beroepen) en/of passende beroepsopleidingen, afhankelijk van de branche.

Maar wat als we alleen werken of slechts een kleine groep werknemers in dienst hebben? Als we werknemers tot maximaal 40 uur per week in dienst hebben (de totale arbeidstijd van alle werknemers), kunnen we volstaan met het gebruik van de algemene lijst met gezondheidsrisico’s. Zoals eerder vermeld, zijn er online hulpmiddelen om risicoanalyses te vereenvoudigen.

En in dit geval kwam het Steunpunt RI&E te hulp en creëerde een gratis online tool. Dit Steunpunt is een werkgroep die de ontwikkeling van digitale instrumenten voor risicobeoordeling stimuleert. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is één van zijn leden.

.

Wat is opgenomen in de checklist voor gezondheidsrisico’s?

Een algemene lijst voor werknemers met in totaal maximaal 40 uur per week. Het is ook een goed uitgangspunt voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp veiligheid op het werk. Het door Steunpunt RI&E opgestelde online formulier bevat een aantal onderwerpen. Bij het opstellen van het rapport kan de werkgever vragen met betrekking tot zijn activiteiten beantwoorden en vragen die niet van toepassing zijn op zijn bedrijf weglaten.

Checklist Gezondheidsrisico’s

Checklist gezondheidsrisico’s – onderwerpen

 1. Het klimaat op kantoor

  In dit gedeelte moeten de werkomstandigheden op kantoor worden beschreven, onder meer over de juiste temperatuur, gebrek aan tocht, voldoende verlichting en de aanwezigheid van oncomfortabel zonlicht. Dit onderwerp bestaat uit 5 vragen.

 2. Werken met een beeldscherm

  Dit gedeelte bevat een vraag en tips over veilig werken met een computer.

 3. Werkbelasting, werksfeer, arbeidsuren

  Een ongezond arbeidsklimaat, wat leidt tot een verslechtering van de mentale toestand van werknemers, is een actueel onderwerp. De negatieve effecten van stress en slechte werkomstandigheden kunnen leiden tot demotivatie van werknemers en ziekteverzuim. Dankzij de 9 vragen in deze paragraaf kan de werkgever beoordelen of zijn bedrijf optimaal zorgt voor een positief arbeidsklimaat.

 4. Fysieke belasting
  Onder fysieke belastingen verstaan we bijvoorbeeld

   • de noodzaak om met zware objecten te werken – bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken)
   • werk dat langdurig staan of zitten vereist,
   • lange tijd dezelfde bewegingen maken,
   • werk in een pijnlijke of uitputtende houding,
   • werken met trillingen
 5. Geluidsoverlast

  Eén vraag en praktische informatie over werken op een plaats met verhoogde geluidsniveaus. In geval van een risico kan dit verder worden beoordeeld.

 6. Gevaarlijke stoffen

  De vraag is om te bepalen of werknemers worden blootgesteld aan het werken met gevaarlijke stoffen. In geval van risico – kan het antwoord “ja” op de algemene vraag verder worden beoordeeld door de volgende 8 vragen te beantwoorden.

 7. Machineveiligheid

  Net als bij de bovenstaande vragen, is dit een controlevraag waarmee u informatie over het potentiële risico en een mogelijk meer grondige risicobeoordeling aan het rapport kunt toevoegen.

 8. Valpartijen, uitglijden en stikken

  Dit onderdeel bestaat uit 6 vragen om potentiële risico’s en hun niveau te helpen beoordelen.

 9. Een georganiseerde werkplek en hulpverlening

  Dit onderdeel is bedoeld om het bewustzijn op het gebied van ongevallenpreventie en brandveiligheid te helpen beoordelen.

 10. Risicogroepen

  Vragen van deze afdeling ondersteunen de evaluatie van het werkrisico voor werkgevers met betrekking tot:

  • personen jonger dan 18 jaar
  • zwangere vrouwen
  • mensen met verminderde efficiëntie
  • ouderen
  • bezoekers
 11. BHV

  Deze vragen helpen bij het beoordelen van de verplichting om hulpverlening in het bedrijf te hebben, evenals de mate van bewustzijn van werknemers met betrekking tot risicobeoordeling op het werk.

 12. Overige risico’s

  In dit gedeelte worden onderwerpen genoemd die verband houden met geschikte kleding, verkeersveiligheid, de gevolgen voor de gezondheid en het werk van stoffen zoals alcohol, drugs en medicijnen.

Checklist gezondheidsrisico – evaluatierapport

Na het beantwoorden van alle vragen kan de systeemgebruiker een rapport afdrukken en opslaan waarin het risiconiveau en het eliminatieplan kunnen worden opgenomen. Mensen die het systeem gebruiken door in te loggen, kunnen het rapport opslaan op hun account en de beoordeling opnieuw uitvoeren nadat ze het relevante werk of een mogelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden hebben uitgevoerd.