Inspectie SZW

Wat doet de Inspectie SZW precies? De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de regels houden voor gezond en veilig werk.

Taken
Taken Inspectie SZW
De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en besluiten op het gebied van arbeid. De Inspectie SZW richt zich bij haar inspecties vooral op de volgende soorten zaken:

  • hoge risico’s voor de veiligheid of gezondheid van werknemers
  • te lange werktijden en/of te korte rusttijden;
  • betaling onder het minimumloon;
  • illegale werknemers laten werken (arbeidsmarktfraude);
  • geen of lage naleving van de wetgeving in het algemeen.

De Inspectie SZW bepaalt aan de hand van risicoanalyses ieder jaar de speerpunten van haar activiteiten. Deze worden vastgelegd in een jaarplan.

Bevoegdheden

De volgende bevoegdheden vallen onder de Inspectie SZW
– toegang tot alle plaatsen waar wordt gewerkt, ook in woningen als het gaat om onderzoek naar thuiswerk;
-bevoegdheid om iedereen op een werkplaats vragen te stellen of als getuige te horen;
inzage in identiteitsdocumenten, werktijdregistraties, loonadministraties en andere documenten;
-bevoegdheid om gegevens en documenten (waaronder computerbestanden) te kopiëren of mee te nemen;
-bevoegdheid om voorwerpen en monsters mee te nemen, verpakkingen te openen en foto’s te maken;
-medewerking eisen van de werkgever, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de identiteit van de personen die bij hem aan het werk zijn.

Maatregelen

welke maatregel en of sanctie mag de Inspectie SZW precies nemen? Hieronder de belangrijkste op een rij.

mondelinge afspraak – Als er geen sprake is van een ernstige overtreding dan kan de inspecteur een mondelinge afspraak met de werkgever maken, als hij erop vertrouwt dat deze de overtreding zal herstellen.
waarschuwing of eis – De Inspectie SZW kan ook een schriftelijke waarschuwing geven. Daarbij wordt een termijn gesteld waarbinnen de overtreding moet zijn gecorrigeerd. Na afloop van deze termijn kan de inspecteur controleren of de overtreding naar behoren is opgeheven. Is dat niet het geval, dan wordt er alsnog een boete opgelegd.
boeterapport – De inspecteur geeft direct een boete als er sprake is van een ernstige overtreding, of als bij controle blijkt dat een eerdere overtreding niet is opgeheven. Ook als een inspecteur opnieuw eenzelfde overtreding aantreft wordt direct een boeterapport opgemaakt.
werk stilleggen – Als er sprake is van een ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen, kan de Inspectie SZW het werk voor bepaalde tijd stilleggen.
proces-verbaal – Als er sprake is van een misdrijf of overtreding van verbodsbepalingen, die uitdrukkelijk in de regelgeving worden genoemd, wordt een proces-verbaal opgemaakt. Het werk wordt ook stilgelegd als er sprake is van ernstig gevaar voor personen. Dit kan het geval zijn bij kinderarbeid onder de 12 jaar, of als werknemers met wettelijk verboden stoffen werken.
last onder dwangsom – Als een maatregel niet is uitgevoerd, kan de Inspectie SZW een dwangsom opleggen.

Veranwoordelijk

Inspectie SZW richt zich vooral op de werkgever. Zij zijn immers in eerste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de wet in hun bedrijf of instelling. Daarnaast hebben werknemers ook wettelijke verantwoordelijkheden, dus als dat nodig is dan wordt er ook tegen hen opgetreden. Want zowel werkgever als werknemer zijn samen verantwoordelijk voor veilig werken.

Een hele verantwoording dus om aan de eisen van de Inspectie SZW te voldoen. Maar niet onmogelijk. Laat u goed voorlichten en voorkom op die manier een fikse boete. Wij ondersteunen u graag op dit vlak. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.